حمله زنبورها به مناطق مسکونی شهر مشهد

مقام های خدمات شهری در مشهد از شهرهای شمال شرقی ایران می گویند که زنبورها به بیش از صد منزل مسکونی در این شهر حمله کرده اند.

به گزارش شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران، سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرده است که تعداد زنبورهای حمله کننده در هر کلونی بیش از ۱۰۰۰ عدد است.

مقام های آتش نشانی گرمای هوا را از عوامل حمله زنبور ها خوانده اند و هشدار داده اند که در برخی موارد زنبورها با کمین پشت در و پنجره منازل، در زمان مناسب به غذاها و افراد حمله می کنند.