تیراندازی ارتش هند به سربازان پاکستان در خط مرزی کشمیر

ارتش پاکستان گفته است سه سرباز این کشور توسط نیروهای امنیتی هند در خط مرزی کشمیر، منطقه مورد مناقشه هند و پاکستان، کشته شدند.

سخنگوی ارتش پاکستان گفت سربازان این کشور در حال جا به جایی پست دیده بانی بودند که مورد حمله قرار گرفتند.

اما سخنگوی ارتش در کشمیر تحت کنترل هند سخنان پاکستان در این مورد را رد کرده است.

او گفته ابتدا سربازان پاکستان آتش گشودند و بعد، نیروهای هندی دست به تلافی زدند.

نیروهای دو کشور تا سال ۲۰۰۳، زمان امضای توافق آتش، به طور مرتب در خط کنترل مرزی به تبادل آتش می پرداختند.