اتحادیه آفریقا درباره لیبی تصمیم می گیرد

اتحادیه آفریقا گفته است که درباره به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی، به عنوان نماینده قانونی این کشور، بحث و مذاکره خواهد کرد.

لیبی واقع در شمال قاره آفریقا، یکی از اعضای سازمان اتحادیه آفریقاست.

اتحادیه افریقا به ویژه درباره وضع کارگان مهاجر آفریقایی در لیبی که متهم به جنگیدن برای سرهنگ قذافی هستند، ابراز نگرانی کرده است.

نشست پاریس از سوی آفریقای جنوبی که ریاست اتحادیه افریقا را برعهده دارد و مخالف اقدام نظامی ناتو در لیبی بود، تحریم شده بود.