وزیر دارایی جدید ژاپن برگزیده شد

یوشیهیکو نودا، نخست وزیر جدید ژاپن، یک شخصیت نسبتا جوان را به عنوان وزیر دارایی برگزیده و مسئولیت رفع مشکلات اقتصادی این کشور از جمله مقابله با افزایش نرخ برابری ین و کاهش بدهی دولتی را به او محول کرده است.

وزیر دارایی جدید جون ازومی، چهل و نه ساله است که در تشکیلات سیاسی ژاپن، فردی کم سن و سال محسوب می شود.

در کابینه جدید، گوشی هوسونو، که در پی زمین لرزه و سونامی ماه مارس مسئولیت مدیریت بحران ناشی از آسیب به نیروگاه هسته ای را بر عهده داشت همچنان سمت خود را حفظ کرده و همچنین، به مقام وزیر محیط زیست منصوب شده است.

سمت وزارت خارجه نیز به کوئچیرو گما محول شده که او نیز هنوز به پنجاه سالگی نرسیده است.