کشف مدرسه گلادیاتوری باستانی در اتریش

باستان شناسان در اتریش می‌گویند با استفاده از تصاویر رادار به یک کشف باستانشناسی مهم رسیده‌ و یک مدرسه گلادیاتوری را در شرق شهر وین کشف کرده‌اند.

این مدرسه بخشی از یک شهر رومن است که در قرن هفدهم از لحاظ تجاری و نظامی بسیار بااهمیت بوده است.

کاوش و حفاری در این سایت تاریخی اکنون آغاز شده است.

تصاویر رادار دیوارهای کلفتی را نشان می‌دهد که یک محدوده آموزشی را در برگرفته است.

در این محل ۴۰ سلول برای گلادیاتورها وجود دارد و یک محوطه بزرگ نیز برای جنگ میان آنها تعبیه شده است.