'کاروان بزرگی از خودروهای مسلح از لیبی وارد نیجر شد'

گزارش های رسیده از کشور آفریقایی نیجر حاکی از آن است که کاروانی از خودروهای "به شدت مسلح" لیبیایی از مرز لیبی عبور کرده و در شهر آگادز، در مرکز نیجر دیده شده است.

در این گزارش ها آمده است که این خودروها عازم پایتخت نیجر هستند و افراد مسلح قبیله توارگ که گفته می شود به عنوان مزدور مسلح در استخدام معمر قذافی بوده اند آنها را اسکورت می کنند.

در صورتیکه مشخص شود که مقامات ارشد حکومت قذافی با این کاروان از لیبی خارج شده اند انتشار این خبر می تواند روحیه طرفداران آنان در داخل لیبی را به شدت تضعیف کند.