خودروسازی ساب سوئد درخواست اعلام ورشکستگی کرد

شرکت خودروسازی ساب سوئد که از مدتها پیش با مشکلات ناشی از وقفه های مکرر در تولید و ناتوانی در پرداخت بدهی به قطعه سازان مواجه بود تقاضای اعلام ورشکستگی خود را به دادگاه تسلیم کرده است.

با اعلام ورشکستگی رسمی از سوی دادگاه، اموال این شرکت تحت مراقبت قرار می گیرد تا از طریق فروش آنها، مطالبات طلبکاران براساس اولویت های قانونی تادیه شود.

همچنین این احتمال هم وجود دارد که مدیر تصفیه منصوب شده از سوی دادگاه بتواند با سازماندهی مجدد و افزایش کارآیی ساب، از انحلال کامل این شرکت و بیکاری همه کارکنان آن جلوگیری کند.

سال گذشته، شرکت اتومبیل سوئد با هدف جلوگیری از اعلام ورشکستگی ساب، آن را خریداری کرد اما در این هدف موفق نشد.