دادگاه امروز حسنی مبارک باز هم به جنجال کشیده شد

قاضی دادگاهی که در حال محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر است، گفته است محمد حسین طنطاوی، که در حال حاضر ریاست شورای عالی نظامیان را در این کشور برعهده دارد روز یکشنبه یازدهم سپتامبر در جلسه غیر علنی دادگاه حاضر و شواهدی را ارائه خواهد کرد.

حضور آقای طنطاوی در دادگاه برای ادای شهادت از جمله خواسته های اصلی دادستان است.

جلسه اخیر دادگاه پس ازآن که یکی از شاهدین به دلیل شهادت دروغ ، بازداشت شد، به جنجال کشیده شد.

گفته شده این شاهد که یک افسر پلیس است متهم شده که به نفع متهمین این پرونده شهادت دروغ داده است.