انتقاد سازمان های حقوق بشری از دولت های غربی

سازمان های حقوق بشری اروپایی، دولت های غربی را متهم کرده اند که با حمایت نادرست از سرویس های اطلاعاتی خود اجازه تخلف های جدی را به آنها می دهند.

دیک مارتی نویسنده این گزارش از سازمان "گزارشگران برای شورای اروپا "گفته است تخطئی از قوانین در طول عملیات ضد تروریسم اتفاق افتاده است.

آقای مارتی گفته است تجویز آدم ربایی، شکنجه و کشتن تنها در فیلم ها و حکومت های استبدادی دیده می شود، اما دولت های غربی با سواستفاده از مفهوم امنیت مانع از از آن شدند تا پارلمان ها و قضات در مورد کار سرویس های امنیتی موشکافی کنند.