پیشرفت ماموران در مهار آتشسوزی تگزاس

ماموران آتشنشانی می گویند که موفق به مهار ۳۰ درصد از آتشسوزی طبیعی ویرانگر ایالت تگزاس شده اند.

تلاش ها برای مهار آتشسوزی بخش بستراپ در این ایالت جنوبی آمریکا، که حدود ۱۱۶ کیلومتر مربع را ویران کرده است به دلیل وزش ملایم تر بادها نسبت به دو روز پیش موفقیت بیشتری داشته است.

آتشسوزی بستراپ بزرگترین مورد از ۱۷۰ حریقی است که در نقاط مختلف تگزاس بروز کرده و بیش از هزار خانه را سوزانده است.

اداره جنگلبانی می گوید که به ۱۹ مورد آتشسوزی تازه در روز چهارشنبه واکنش نشان داده است.