تعریف آیت الله خامنه‌ای از ولایت مطلقه فقیه

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، صبح امروز پنج شنبه ۱۷ شهریور در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان گفت: "ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف پذیری دستگاه ولایت و معنای این مسئله این است که مجموعه دستگاههای تصمیم ساز و تصمیم گیر که رهبری در راس آنها قرار دارد، به طور دائم با انتخاب آن چه درست تر و کامل تر است، خود را متحول کنند و با تکمیل نظام سازی، کشور را به پیش ببرند".

آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تناقضی که به گفته او "دشمنان" از مفهوم ولایت فقیه دارند، افزود: "آنها می گویند ولایت مطلقه یعنی کشور براساس میل فقیه عادل حرکت کند در حالی که فقیهی که عادل است نمی تواند به میل خود عمل کند."

رهبر ایران در مورد تفاوتی که در برداشت ها از مفهوم انعطاف پذیری در بحث ولایت فقیه وجود دارد گفت: "برداشت خطرناکی که باید از آن برحذر بود، اشتباه گرفتن انعطاف با انحراف و کوتاه آمدن در مقابل فشارهای بیرونی است".