' نبرد علیه نیروهای قذافی به پایان نرسیده است '

در لیبی معاون شورای ملی انتقالی گفته است نبرد با نیروهای وفادار به سرهنگ معمر قذافی به پایان نرسیده است.

محمد جبرئیل، در اولین سخنرانی اش از زمان انتقال به طرابلس، پایتخت، از مردم از این کشور خواسته است تا با هم متحد بوده و علیه یکدیگر نجنگند.

این در حالی است که نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی همچنان سرگرم دفاع از شهر بنی ولید هستند.

یکی از سخنگویان نیروهای شورای ملی انتقالی گفته است که هنوز برای تسلیم نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی زمان باقی است.