درخواست ورشکستگی شرکت خودروسازی ساب رد شد

دادگاهی در سوئد درخواست شرکت خودروسازی ساب را برای ورشکستگی رد کرده است.

شرکت ساب که از مدتها پیش با مشکلات ناشی از وقفه های مکرر در تولید و ناتوانی در پرداخت به قطعه سازان مواجه بود گفته است که اعلام ورشکستگی به آنها این فرصت را می دهد که تا بتوانند گفتگوهایشان را با سرمایه گذاران چینی کامل کرده و بقای این شرکت را تضمین کنند.

اما در مقابل دادگاه گفته است که مشخص نیست چگونه مشکلات مالی این شرکت خودروسازی حل خواهد شد.

گفته می شود این تصمیم دادگاه در صورتی که طلبکاران خواستار پرداخت بدهی شان شوند، خطر بیشتری را متوجه ساب خواهد کرد.

ساب گفته است که علیه این حکم دادگاه درخواست استیناف خواهد کرد.