'ساعدی قذافی وارد نیجر شده است'

گزارش ها از نیجر حاکیست که ساعدی قذافی، یکی از فرزندان معمر قذافی، رهبر فراری لیبی وارد نیجر شده است.

یک سخنگوی دولت نیجر گفته است که پسر سرهنگ قذافی در بین افراد یک کاروان بوده که به سوی شمال نیجر در حال حرکت بوده است.