هیگ خواهان قطعنامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران شد

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در سخنانی خواهان آن شده است تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای قوی علیه "نقض حقوق بشر" در ایران صادر کند.

آقای هیگ این سخنان را در یک نشست که از سوی نشریه "تایمز" با هدف انعکاس معضلات شخصیتهای مخالف، فعالان، وکلا و روزنامه نگاران زندانی شده در ایران برگزار شد، ابراز کزد.

وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که مخالفت دولتمردان ایران با درخواستهای مردم این کشور برای آزادیهای بیشتر و همچنین سرکوب کردن اعتراضات مردمی باعث انزوای ایران شده است و همچنین باعث شده است تا این کشور نتواند مناسبات عادی با دیگر کشورهای جهان برقرار کند.

آقای هیگ با اشاره به ادعای حمایت ایران از انقلابهای مردمی در دیگر نقاط جهان اسلام و همزمان سرکوبی اعتراضات مردم کشور خود، مقامات ایران را به "دورویی شدید" متهم کرد.