'پدر شدن باعث کاهش شدید هورمون مردانه می شود'

پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن آمریکا در پی تحقیقاتی پنج ساله نتیجه گرفته اند که میزان هورمون تستوسترون، که عامل فعالیت جنسی و خوی تهاجمی و همچنین بروز صفات ثانویه در مردان است، پس از پدر شدن در آنان به شدت کاهش می یابد.

نتیجه این تحقیقات، که براساس مطالعه ششصد مرد در فیلیپین به دست آمده، نشان می دهد که هر چه مشارکت پدران در پرورش فرزندان بیشتر باشد، میزان کاهش این هورمون در آنان چشمگیرتر است.

به گفته این پژوهشگران، این تحقیقات نشان می دهد که برنامه ریزی بیولوژیکی مردان شامل مشارکت آنان در پرورش فرزندانشان است.