مصاحبه ژاکلین کندی منتشر شد

نوارهای مصاحبه ژاکلین کندی که تنها چند ماه پس از سوء قصد به شوهرش، جان کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۶۳ انجام شد، برای اولین بار منتشر شده است.

این مصاحبه با این شرط با یک تاریخ دان کاخ سفید انجام شد که سالها پس از مرگ خانم کندی منتشر شود.

او در این مصاحبه مارتین لوترکینگ، رهبر سیاهان و از فعالان مدنی آمریکا در دهه ۶۰ را مردی "هولناک" توصیف کرد.

خانم کندی همچنین گفت که شوهرش درباره تهدید های جانی و سوء قصد به خود شوخی می کرده است.

به گفته او پس از حل موفقیت آمیز بحران اتمی کوبا، جان کندی گفت اگر کسی قرار است او را بکشد، بهترین زمان فراسیده است.