میلیون ها نفر تحت تاثیر سیل در پاکستان قرار دارند

سازمان خیریه امداد رسانی آکسفام می گوید کمک های فوری باید در اختیار میلیون ها نفر که تحت تاثیر سیل در جنوب پاکستان هستند قرار گیرد، یا آنها زندگی شان را از دست خواهند داد.

آکسفام همچنین می گوید امداد رسانی به مناطقی که در زیر آب رفته اند را در واکنشی سریع، آغاز کرده است.

صدها هزار نفر بر اثر سیل خانه های خود را رها کرده و نیاز فوری به غذا و سرپناه دارند.

این سیل بر اثر باران سیل آسایی جاری شده که در ده روز گذشته بی وقفه در استان سند پاکستان در حال بارش است. بسیاری از مناطقی که تحت این سیل قرار دارند، بر اثر سیلاب سال گذشته منهدم شده بودند.