حبس مقام امنیتی در کلمبیا به جرم همکاری با شبه نظامیان

خورخه نوگیئرا، رئیس سابق سازمان امنیت کلمبیا به جرم همکاری با شبه نظامیان راست گرا به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.

آقای نوگیئرا در رابطه با کمک به راست گرایان برای نفوذ به سازمان امنیت کلمبیا و کشتار فعالان مخالف مجرم شناخته شده است.

او همچنین با نابود کردن پرونده های مربوط به راست گرایان و قاچاقچی های مواد مخدر متهم شده است.

آقای نوگیئرا از متحدان آلوارو اوریبه، رئیس جمهوری کلمبیاست.