'پیش از تامین آب دریاچه ارومیه باید نمک آن جمع آوری شود'

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کردوانی، پدر علم کویر شناسی ایران گفته است که مهم ترین قدم برای نجات دریاچه اورمیه پیش از تامین آب مورد نیاز آن، جمع آوری میلیاردها تن نمک موجود در کف این دریاچه است.

آقای کردوانی با اشاره به این که این نمک ها سرمایه بسیار عظیم و ر ایگانی است که می تواند از نظر اقتصادی منفعت زیادی داشته باشد، گفت: "با این حجم نمک موجود در دریاچه ارومیه و به دلیل جذب آب توسط نمک، حتی اگر منابع آب تامین شود، پر کردن دریاچه سالها طول می کشد. "

خبرگزاری مهر همچنین به نقل از آقای کردوانی افزوده اگر این نمک از دریاچه ارومیه خارج شود، پروژه تامین آب با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.