انتشار فرهنگ واژگان افغانی (دری) در ایران

خبرگزاری ایسنا به نقل از حسن انوشه، سرپرست دانشنامه ادب فارسی از نگارش فرهنگ واژگان واصطلاحات افغانی که در ایران نیستند یا در ایران معنای دیگری دارند، خبر داده است.

آقای انوشه درباره این فرهنگ جدید گفت: "این کتاب اصطلاحاتی را شامل می شود که در افغانستان استفاده می شوند، اما در ایران به کار نمی روند و یا در ایران با معنای دیگری استفاده می شوند."

سرپرست دانشنامه ادب فارسی همچنین افزوده: "تاکنون در حدود هفت تا هشت هزار از این واژگان و اصطلاحات جمع آوری شده اند که قصد دارم آنها را برای نشر ارائه کنم."