سازمان ملل تحریم های اعمال شده بر لیبی را کاهش داد

شورای امنیت سازمان ملل متحد بخش هایی از تحریم هایی را که بر لیبی اعمال کرده بود، کاهش داده است.

این شورا همچنین رای داده است که برای حمایت از دولت موقت لیبی هیاتی از جانب سازمان ملل تشکیل شود.

قرار است دارایی های دو کمپانی بزرگ نفتی لیبی آزاد شود و ممنوعیت پروازهای تجاری لیبی پایان یابد.

قطعنامه شورای امنیت تنها چند ساعت پس از آنکه مجمع عمومی این سازمان به واگذاری کرسی لیبی به شورای ملی انتقالی رای داد، به اتفاق آراء به تصویب رسید.

این شورا شش ماه پیش برای حفاظت از غیرنظامیان لیبیایی در مناقشه میان مخالفان و طرفداران سرهنگ معمر قذافی، استفاده از نیروی نظامی را در این کشور مجاز کرد.