اظهار نگرانی رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا از نبود ارتباط با ایران

ریس ستاد مشترک ارتش آمریکا از نبود کانال ارتباطى با ایران ابراز نگرانى کرده است.

به گزارش خبرنامه وزارت دفاع آمریکا، مایک مولن این هفته در سخنانى در دانشگاه میامى گفت: "حتى در شرایطى که روابط با شوروى بسیار تیره بود، در اوایل دهه ۱۹۶۰، رهبران دو کشور از طریق یک تلفن ویژه به صورت مستقیم با هم ارتباط داشتند."

آقای مولن گفت نبود چنین ارتباطى بین ایران و آمریکا می تواند براى منطقه خطرناک باشد.