'متهمان زن باید با مقنعه و مانتو در دادگاهها حاضر شوند'

یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس ضمن انتقاد از چادر به سر داشتن متهمان زن در دادگاهها گفته است باید به جای چادر، متهمان زن با مقنعه و مانتو در دادگاه حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره اخوان بیطرف در مورد حجاب متهمان زن در دادگاهها گفت که "در آداب و رسوم ایران اسلامی چادر زبان گویای حجاب برتر است و اصالت دارد و نباید دستخوش برخی کج سلیقگیها شود."

به گفته این عضو کمیسیون قضایی، اقدام سازمان زندان ها در استفاده از چادر بر سرمتهمان زن پسندیده نیست و می توان به جای چادر از مقنعه و مانتو استفاده کرد.