شرایط بازنشستگی کارکنان دولت در ایران اعلام شد

مجید نادری، معاون صندوق بازنشستگی ایران، از شرایط بازنشستگی کارکنان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نادری گفته است که دستگاههای دولتی می توانند براساس بند ب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنانی را که حداقل ۶۰ سال سن و دست کم ۲۵ سال سابقه خدمت داشته باشند با ۲۵ روز حقوق بازنشسته کنند.

آقای نادری همچنین افزوده: "دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی با ۶۰ سال سن که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی هستند و همچنین کارمندانی با ۶۵ سال سن که دارای ۳۵ سال سابقه خدمت در مشاغل تخصصی هستند را بدون تقاضای کارمند، بازنشسته کنند."

براساس این گزارش آقای نادری درباره بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت هم گفته است که این قانون براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تا ۵ سال تمدید شده و پس تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی و تامین اعتبار آن، صندوق بازنشستگی کشوری تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در دستگاه های مختلف اجرایی را رسیدگی خواهد کرد.