آمریکا: شبکه حقانی با دولت پاکستان ارتباط دارد

سفیر آمریکا در پاکستان می گوید شواهدی در دست است که شبکه حقانی با دولت پاکستان در ارتباط است.

شبکه حقانی از حامیان بزرگ شورشیان طالبان است و بارها حملات مرگباری علیه دولت افغانستان و نیروهای بین المللی در این کشور انجام داده است.

کامرون مانتر که با رادیوی پاکستان گفتگو می کرد خواهان "پایان یافتن" رابطه دولت پاکستان با این شبکه شد.

او در پاسخ به سوالی درباره حمله روز پنجشنبه در کابل موضوع را به ارتباط دولت پاکستان و شبکه حقانی کشاند.

در آن حمله، گروهی از شبه نظامیان ۲۵ نفر را کشتند.

گفته می شود که عامل این حمله شبکه حقانی بوده است.

پاکستان ارتباط با گروه هایی نظیر شبکه حقانی را رد می کند.