نظرسنجی بی بی سی: حمایت از تشکیل فلسطین گسترده است

یک نظرسنجی بی بی سی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که طرفداران تشکیل دولت مستقل فلسطین از مخالفان آن بیشتر هستند.

این نظرسنجی در ۱۹ کشور جهان انجام شده و بر اساس آن ۴۹ درصد خواستار به رسمیت شناخته شدن فلسطین توسط سازمان ملل متحد هستند و ۲۱ درصد نیز با آن مخالفت کرده اند.

اکثریت چهار کشور اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته و نیز ۵۶ درصد از مردم چین خواهان حمایت کشورهایشان از این طرح شده اند.

در آمریکا نیز ۴۵ درصد مردم از قطعنامه طرح شده در سازمان ملل متحد برای شناسایی کشور مستقل فلسطین پیشتیبانی و ۳۶ درصد مخالفت کرده اند.

فلسطینی ها در صدد طرح این قطعنامه در نشست هفته آینده سازمان ملل متحد هستند.

کمترین حمایت در هند بوده که رقم آن ۳۲ درصد گزارش شده است.