مردان مسلح چند نفر را در بروندی کشتند

مردان مسلح در حمله به یک میخانه در گاتومبا، در نزدیکی پایتخت بروندی، دست کم بیست تن را کشته اند.

دولت بروندی راهزنان مسلح را مسئول این حمله معرفی کرده اما به گفته خبرنگاران، این اقدام باعث بروز نگرانی در مورد تجدید شورش های مسلحانه و جنگ داخلی در این کشور شده است.

در جریان جنگ داخلی بروندی که سه سال قبل با امضای یک رشته قرارداد صلح بین دولت و شورشیان خاتمه یافت، صدها هزار تن کشته شدند.