مرخصی قاضی باعث تعویق آزادی شهروندان زندانی آمریکایی شد

وکیل مدافع جاشوا فتال و شین باوئر، دو شهروند آمریکایی که به اتهام ورود غیرقانونی به ایران به منظور جاسوسی به هشت سال زندان محکوم شده اند گفته است که آزادی این دو در برابر وثیقه به دلیل مرخصی یکی از قضات به تعویق افتاده است.

روز سه شنبه هفته گذشته به نقل از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، گزارش شد که این دو نفر، که از احکام دادگاه بدوی تجدید نطر خواسته اند، تا دو روز دیگر آزاد می شوند اما بعدا قوه قضاییه گفت که تقاضای آزادی آنان در برابر وثیقه در دست بررسی است.

خبرگزاری ها به نقل از وکیل مدافع این گزارش کرده اند که یکی از قضاتی که امضای او برای صدور حکم آزادی آقایان فتال و باوئر در برابر وثیقه ضرورت داشته تا روز سه شنبه در مرخصی است و در نتیجه، باید تا آن روز در انتظار ماند.