انفجار در پیشاور

بر اساس گزارش ها از پاکستان انفجاری در یکی از بازارهای این شهر رخ داده است.

گزار ش های اولیه حاکی از آن است که در اثر این حادثه تعدادی کشته و عده ای نیز زخمی شده اند.