یک موسسه اعتبارسنجی ارزش بدهی ایتالیا را کاهش داد

موسسه اعتبار سنجی "استاندارد اند پورز" ارزش بدهی ملی ایتالیا را کاهش داده است که تازه ترین تحول در روند عمیق تر شدن بحران بدهی اروپاست.

این موسسه میزان ارزش بدهی ملی درازمدت و کوتاه مدت ایتالیا را از "+A+/A-1" به "A/A-1" کاهش داد و افزود که چشم انداز اقتصادی این کشور "منفی" است.

این موسسه به نگرانی ها در مورد توانایی ایتالیا برای کاهش هزینه های دولتی و سامان دادن امور مالی اش اشاره کرد.

ایتالیا درحال حاضر می کوشد یک بودجه ریاضتی را به تصویب برساند.

"استاندارد اند پورز" در بیانیه ای نوشت: "ما معتقدیم که سرعت کمتر فعالیت اقتصادی ایتالیا تا به امروز، تحقق اهداف مالی بازبینی شده دولت را مشکل می کند."