حرکت نیروهای مخالف قذافی به مواضع حساس در سبها

به گفته مقام های دولت انتقالی لیبی، نیروهای مخالف سرهنگ قذافی دو موضع حساس در نزدیکی شهر جنوبی سبها را اشغال کرده اند.

احمد بنی سخنگوی نظامی شورای انتقالی ملی گفت که فرودگاه و قلعه این شهر آزاد شده است.

او پیش بینی کرد که شهر سبها که یکی از معدود سنگرگاه های باقی مانده وفاداران سرهنگ قذافی است ظرف دو روز آینده تسخیر شود.