مخالفان قذافی شهر سبها را تصرف کردند

نیروهای دولت انتقالی لیبی پس از چند روز درگیری توانسته اند که شهر استراتژیک سبها را به تصرف خود درآورند.

سبها از پایگاه های سنتی قذافه، قبیله سرهنگ قذافی، بزرگ ترین شهر لیبی در ناحیه "صحرا" است و جاده منتهی به نیجر از آن می گذرد.

نیروهای دولت انتقالی در پی تصرف این شهر، به نشانه شادی، اقدام به شلیک هوایی کرده اند.

به این ترتیب، دولت انتقالی کنترل جنوب لیبی را در دست گرفته است.

سبها یکی از آخرین پایگاه های نیروهای سرهنگ قذافی بود.

عملیات نیروهای دولت انتقالی برای تصرف سرت، زادگاه معمر قذافی و شهر بنی ولید همچنان ادامه دارد.