اروپا تحریم های سوریه را سخت تر می کند

اعضای اتحادیه اروپا توافق کردند که در پاسخ به سرکوب بی رحمانه اعتراضات ضد دولتی توسط حکومت سوریه، تحریم ها علیه این کشور را سخت تر کنند.

این اتحادیه سرمایه گذاری های جدید در حوزه نفت سوریه را ممنوع خواهد کرد.

تولید نفت در سوریه در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه زیاد نیست، اما درآمد آن یک ابزار بسیار مهم اقتصادی در دستان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و اطرافیان نزدیک اوست.

تحریم های تازه همچنین شامل ممنوعیت ارائه اسکناس به بانک مرکزی سوریه و محدودیت های مسافرتی و انسداد دارایی های افراد و شرکت های مرتبط با دولت این کشور خواهد بود.