آخرین گاوبازی در کاتالونیای اسپانیا

امروز یکشنبه آخرین مراسم گاوبازی در منطقه کاتالونیای اسپانیا برگزار می شود.

پارلمان کاتالونیا سال گذشته ممنوعیت نمایش سنتی گاوبازی در این منطقه را به تصویب رساند.

کاتالونیا نخستین بخش از کشور اسپانیاست که این ممنوعیت را به اجرا می گذارد.

طرح این موضوع در پارلمان این منطقه بعد از امضای توماری به همین منظور توسط ۱۸۰ هزار نفر از ساکنان آن صورت گرفت.