'دانشگاه تن به ذلت نمی‌دهد'

مجید دری دانشجو محروم از تحصیل به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها در نامه‌ای از زندان بهبهان نوشت:" دانشجو و دانشگاه حرمتی دارد، هیچ گاه سر در برابر کسی خم نمی‌کند و تن به ذلت هیچ عافیت خواهی نمی ‌دهد."

آقای دری که در ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ و هنگام حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران دستگیر و در دادگاه اول به ۱۱ سال و بعد به ۶ سال زندان در تبعید محکوم شده، در ادامه نامه‌اش با اشاره به اینکه دانشجو و دانشگاه "نمی‌هراسد و به چالش می‌کشد" آورده است: "می‌خواستم بگویم سلام بر دانشگاه، دیدم دانشگاه مشخصه‌های خاص خود را دارد و این محل بیشتر به دبیرستان شبیه است. خواستم بگویم سلام بر دانشجو، دیدم اینان بیشتر به محصل می‌مانند."

این دانشجو زندانی همچنین با خطاب قرار دادن برخی از دانشجویان نوشت :"شادم در سال تحصیلی چون چهار سال گذشته کنارتان نیستم و ننگ تحصیل در چنین محیطی را نمی‌خرم. شادم که اخراج شدم و به این تحقیرها تن ندادم."