'پنج قاضی به پرونده حمید بقایی رسیدگی می کنند'

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران گفته است که پرونده حمید بقائی معاون رئیس جمهوری در امور اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مرحله تجدید نظر قرار دارد. آقای منتظری به خبرگزاری فارس گفته است: "پنج قاضی دیوان عدالت بر روی این پرونده رسیدگی ویژه‌ای دارند و طی جلساتی که با آنها داشتیم تاکید کردم رسیدگی و نظارتشان دقیق باشد." رئیس دیوان عدالت اداری ایران در باره طولانی شدن مرحله تجدیدنظرخواهی این پرونده به فارس گفته: "آقایان در این مرحله از بند "پ" استفاده کردند."

آقای بقایی که همراه با محمود احمدی نژاد به آمریکا سفر کرده است اواخر اردیبهشت ماه امسال تایید کرد که از سوی دیوان عدالت اداری به چهارسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

اگرچه مدتی بعد گزارش شد که یکی از شعبه های دیوان عدالت اداری، این حکم را نقض کرده؛ اما مقامات این دیوان از "اشتباه" بودن این رای و بررسی مجدد پرونده خبر دادند.