افزایش نگرانی از وضع زرادخانه شیمیایی لیبی

نگرانی بین المللی درباره وضع زرادخانه سلاح های شیمیایی لیبی و موشک های زمین به هوای این کشور رو به افزایش است.

لین پاسکو، از مقام های ارشد سیاسی سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت که برای بررسی وضع لیبی برگزار شده بود، از دسترسی گروه های تروریستی به این تسلیحات ابراز نگرانی کرد.

نیجر و الجزایر، از همسایه های لیبی پیش از این درباره احتمال دستیابی گروه های محلی وابسته به القاعده به این تسلیحات ابراز نگرانی کرده بودند.

این در حالی است که یکی از انبارهای تسلیحات سرهنگ قذافی پس از شناسایی به وسیله مخالفانش، غارت شد.

گفته می شود بعضی از تسلیحات متعلق به لیبی به بازار سیاه اسلحه در خارج از این کشور راه یافته است.