قدردانی پادشاه بحرین از 'شرکت گسترده' مردم در انتخابات

حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه، پادشاه بحرین، از "حضور گسترده" مردم بحرین در انتخابات میاندوره ای روز شنبه که برای انتخاب تعدادی از نمایندگان پارلمان برگزار شده بود قدردانی کرده و آن را نشانه وحدت ملی و ادامه حضور مردم در صحنه فعالیت های سیاسی این کشور دانسته است.

انتخابات میاندوره ای بحرین به دلیل استعفای شماری از نمایندگان حزب شیعه الوفاق در اعتراض به برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با معترضان و برآورده نشدن خواست آنان برگزار شد و به گفته مخالفان حکومت، استقبال جندانی هم از آن به عمل نیامد.

در آستانه برگزاری انتخابات، تظاهراتی در نقاط مختلف بحرین برگزار شد و تظاهرکنندگان کوشیدند مردم را به تحریم انتخابات ترغیب کنند.

نهادهای داخلی و خارجی مستقل یا اجازه نظارت بر این انتخابات را نیافتند و یا از نظارت بر آن خودداری کردند و سازمان های دولتی ناظر بر برگزاری انتخابات گفته اند که برخی روحانیون شیعه و طرفداران آنان، که انتخابات را تحریم کرده بودند، می کوشیدند با ارعاب مردم، از حضور آنان در مراکز رای گیری جلوگیری به عمل آورند.