لزوم جلوگیری از دسترسی افراطیون به تسلیحات نیروهای قذافی

رئیس امور سیاسی سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت خواستار اقدام فوری برای محافظت از تسلیحات پیشرفته تری مانند موشک های زمین به هوا و سایر انواع جنگ افزار در لیبی شد تا این تسلیحات به دست گروه های افراطگرا نیفتد.

لین پاسکو در گزارش خود گفته است که دولت جدید لیبی و متحدان خارجی آن باید فورا تمامی جنگ افزارها و تجهیزاتی را که نیروهای معمر قذافی برجای گذاشته اند در اختیار بگیرند زیرا دسترسی گروه های تروریستی به این تسلیحات پی آمدهای بسیاری وخیمی خواهد داشت.

براساس برخی گزارش ها، مقادیری اسلحه متعلق به ارتش لیبی در بازارهای خارجی برای فروش عرضه شده است.