شورشیان مسلمان تایلند به حمله به غیرنظامیان متهم شدند

عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، شورشیان اسلامگرای تایلند را متهم کرده است که در عملیات خود، عمدا غیرنظامیان را هدف حمله و اقدامات خشونت آمیز قرار می دهند.

به گفته این سازمان، شورشیان مالایی در استان های جنوبی تایلند در عملیات خود به شکلی فزاینده غیرنظامیان را "هدف هایی سهل" تلقی می کنند.

گزارش عفو بین الملل همچنین نیروهای امنیتی تایلند را به اقدامات خشونت آمیز علیه مظنونان به ارتباط با شورشیان از جمله بازداشت بی رویه و حتی شکنجه متهم کرده و از دولت خواسته است به این اتهامات رسیدگی کند.

خبرنگار بی بی سی در تایلند می گوید که نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی هرگز به طور کامل و جامع مورد رسیدگی قرار نگرفته در حالیکه چنین برخوردهایی به نوبه خود باعث رویگردانی مردم از حکومت و حمایت از شورشیان می شود.