موسوی خوئینی: حکومت و مخالفان از حرف خود کوتاه بیایند

محمد موسوی خوئینی، عضو سرشناس مجمع روحانیون مبارز و مدیرمسئول سابق روزنامه سلام به حکومت ایران و مخالفان دولت (هواداران جنبش موسوم به جنبش سبز) پیشنهاد کرد که از مواضع خود کوتاه بیایند.

او در وبسایت خود، آهنگ راه، در پاسخ به سئوالی در مورد مناقشات پس از انتخابات دو سال پیش ایران نوشت: "پس از انتخابات سال ۸۸ حادثه ای سنگین با ضربه ای سنگین تر در کشور رخ داده است، حاکمیت بر این باور است که باعث و بانی آن ضربه سنگین و خسارات ناشی از آن اصلاح طلبان یا جنبش سبز یا... هستند و در طرف مقابل، نظر دیگری است، حاکمیت بر این باور است با سرکوبی که انجام شده است و هزینه بسیار زیادی که به معترضان وارد شده است، ماجرا مهار شده است و مشکلات برطرف گردیده است و آب رفته به جوی بازگشته است. ولی بسیاری از تحلیل گران و صاحبنظران این باور را صرفاً برخاسته از توهم اقتدار فراتر از واقعیت می دانند".

آقای خوئینی با این مقدمه پیشنهاد کرده است که "هر یک از دو طرف باید از آنچه تا دیروز می گفته است قدری تنازل کند".

او گفته که امید چندانی به پذیرفته شدن پیشنهاد خود ندارد، اما هشدار داده است که "در پی رد این پیشنهاد، هر دو طرف فردا پشیمان خواهند شد، آن طرف که بامش بیشتر، پشیمانیش نیز بیشتر خواهد بود".

پیش تر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران هم پیشنهاد مشابهی داده بود که با واکنش های گسترده ای مواجه شد.