درگیری های سنگین در شهر سرت ادامه دارد

گزارش ها از لیبی از وقوع درگیری های سنگین بین نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی و حامیان مسلح دولت جدید این کشور حکایت دارد.

خبرنگار بی بی سی از تبادل آتش، پرتاب راکت و خمپاره از سوی دو طرف خبر داده است.

دو شهر سرت و بنی ولید از جمله آخرین پایگاههای حامیان قدافی بشمار می رود.

سازمان های حقوق بشری نسبت به وضعیت غیرنظامیان در این دو شهر هشدار داده و گفته اند ذخایر مواد دارویی و غذایی در این شهرها به پایان رسیده است.