'شهرداری های تهران در تصادفات بیشترین سهم را دارند'

خبرگزاری ایرنا به نقل از محسن مهرایی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در ایران گفت:" بررسی های پنج ماه اخیر نشان می دهد شهرداری ها در بروز ۱۰۰ مورد از ۲۷۲ فقره تصادف رانندگی رسیدگی شده، مقصر بوده اند." به گفته آقای مهرایی در راس بررسی ها، شهرداری تهران قرار دارد.

به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، وجود نقص های فراوان در طراحی و مهندسی معبرها و نقص در فاصله های جدول های خیابان و نیز کمبود علائم راهنمایی از عوامل اصلی در بروز تصادفات رانندگی به شمار می آیند.

آقای مهرایی همچنین آب پاشی فواره ها را از عوامل قابل توجه وقوع تصادف در بزرگراهها دانست .