دولت سومالی 'بخشی از این کشور را از شورشیان پس گرفت'

دولت انتقالی سومالی گفته است که در پی نبردی سنگین، یک منطقه سوق الجیشی واقع در نزدیکی مرز با کنیا را از تصرف شورشیان گروه اسلامگرای الشباب خارج ساخته است.

این منطقه در نزدیکی شهر گاربو-هاروی واقع است که از معدود شهرهای سومالی به استثنای پایتخت است که دولت موقت بر آنها تسلط دارد.

در حال حاضر دهها هزار تن از مردم سومالی که به خاطر قحطی در این کشور از محل سکونت خود آواره شده اند به این شهر پناه برده اند اما تا کنون نهادهای بین المللی امکان کمک رسانی به آنها را نداشته اند.