' افزایش بی رویه اخراج کارگران از واحدهای تولیدی' در ایران

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی اکبر عیوضی، یکی از اعضای هیات مدیره کانون شورای های اسلامی کار استان تهران گفته است افزایش حجم واردات، باعث افزایش بی رویه اخراج کارگران از واحدهای تولیدی شده است.

او همچنین با انتقاد از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی گفت:" ۵۰ درصد از مدیران واحدهای تولیدی فاقد صلاحیت هستند."

آقای عیوضی ضمن انتقاد از روند تدوین پیش نویس قانون فعلی کار افزود نمایندگان کارگری مخالفت خود را با ۸۰ درصد از این پیش نویس اعلام کرده اند.

به گفته این عضو هیات مدیره کانون شورای های ملی اسلامی کار، در صورتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته جامعه کارگری را در زمینه تدوین پیش نویس قانون کار نادیده بگیرد، جامعه کارگری اعتراضات خود را اعلام خواهد کرد.