کشف سرهای بریده در کنار مدرسه ای در مکزیک

مقام ها در مکزیک سرهای پنج نفر را در کنار مدرسه ای در شهر سیاحتی آکاپولکو پیدا کرده اند.

این سرها در برابر چشمان دانش آموزان و رهگذران کشف شد.

در کنار این بقایا پیامی که دولت ایالتی را تهدید می کرد قرار داده شده بود، اما معلوم نیست که این ماجرا به تهدیدهای اخاذی علیه آموزگاران مربوط باشد.

آموزگاران پس از قرار داده شدن یادداشت هایی بر دروازه مدارس که خواستار دریافت نیمی از حقوق آنها می شد، خواستار حفاظت بیشتر پلیس شده اند.

آکاپولکو که زمانی یک شهر ساحلی آرام برای تفریحات تابستانی بود، به نبردگاه تبهکاران که اغلب به مواد مخدر مربوط است بدل شده است.