کلینتون خواهان رفع سریع قانون شرایط فوق العاده در مصر

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید که دولت نظامی در مصر باید قانون وضعیت فوق العاده ملی را هرچه زودتر لغو کند.

او گفت که ایالات متحده آمریکا می خواهد این قانون زودتر از موعد تعیین شده یعنی ژوئن آینده برداشته شود، زیرا گامی مهم در برقراری حکومت قانون است.

خانم کلینتون پس از دیدار با محمد عمرو وزیر خارجه مصر در واشنگتن اظهار نظر می کرد.

دولت موقت مصر اخیرا اختیارات خود براساس قانون شرایط فوق العاده را تمدید کرد. این قانون در زمان حاکمیت حسنی مبارک برقرار شده بود.