نیروهای دولت انتقالی لیبی فرودگاه سرت را به کنترل خود درآوردند

در لیبی، نیروهای وابسته به شورای ملی انتقالی فرودگاه شهر سرت را به کنترل خود در آوردند.

به گفته خبرنگار بی بی سی نیروهای دولت انتقالی پس از ورود به ساختمان های فرودگاه، تصاویر معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی، را از روی دیوارها برداشته و پاره کردند.

نیروهای مسلح دولت انتقالی دو هفته پیش هم توانسته بودند فرودگاه سرت را به اشغال خود در آورند، اما پس از مدت زمانی اندک، این محل بار دیگر به کنترل هواداران سرهنگ قدافی درآمد.

هواداران سرهنگ قدافی همچنان در شهر سرت با نیروهای دولت انتقالی در حال نبرد هستند.

سرت از جمله آخرین محل هایی است که هنوز به طور کامل به کنترل نیروهای شورای ملی انتقالی درنیامده است.