سرشماری از گداهای پایتخت بنگلادش

اولین سرشماری از گداهای پایتخت بنگلادش از روز جمعه آغاز می شود.

دولت بنگلادش هدف از این کار را کمک به افراد متکدی از طریق آموزش مهارت های حرفه ای و پرداخت بیمه بازنشستگی به افراد مسن عنوان کرده است.

گفته می شود در شهر ۱۲ میلیون نفری داکا، چهل هزار متکدی وجود دارد.

گروه های مدافع حقوق بشر می گویند با توجه به غیرقانونی بودن تکدی در داکا، نگران برخورد قضایی با کسانی هستند که مورد سرشماری قرار خواهند گرفت.

دولت می گوید کسانی که در سرشماری شرکت کنند، تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت.

قرار است گداهای سرشماری شده در گروه های مختلفی مانند گدای فصلی، گدای غیردائمی، ناتوان، زن و کودک، طبقه بندی شوند.